ulykken

SKEJTEN ...ET STYKKE DANSK URNATUR

 

 

Foto af kysten med udsigt til Lilleø t.v. og Kejlsø midtfor i billedet.

Kejlsøs nordligste del er ikke kratbevokset (se kortet).

 

Foto: Tage Jensen 2014.

Stor ulykke på Skejten

Sådan ville dagspressen i 2009 nok have valgt en overskrift, såfremt denne ulykke var sket i dag. Men det skete den 28.juni 1777, hvor fæstebønderne fra Flintinge Gårde, der hørte under Fuglsang hoveri, skulle fragte kreaturer over til Lilleø og Kejlsø.

 

15 personer omkom ved ulykken.

 

Således ser en afskrift fra kirkebogen ud:

 

En artikel i et skrift, fundet i Toreby Arkiv skrives følgende:

 

Nogle Oplysninger om Ulykken ved Fuglsang i Aaret 1777.

 

Af J. Jørgensen.

 

I en Artikel af Chr. Ringsing om gamle Skikke i Nagelsti og Omegn (Loll.-Falsters Stiftstidende 24. Dec. 1919) berører Forfatteren ogsaa en ulykkelig Hændelse, der forefaldt i Thoreby Sogn i sidste Fjerdedel af det 18. Aarhundrede. Skønt denne Begivenhed dog maa have gjort et vist Indtryk paa Sognets Beboere, synes den i Nutiden at være meget ringe kendt, og de enkelte Overleveringer, der er kommet frem, lider af indbyrdes Modsigelser og Uoverensstemmelser. Jeg skal da, efter de skrevne og trykte samtidige Kilder - de er i øvrigt ikke mange - her oplyse, hvad jeg kan, om denne gamle Tildragelse. Det, der sigtes til, er en Ulykke, der fandt Sted den 28. Juni 1777 paa Guldborgsund i Nærheden af Hovedgaarden Fuglsang, idet 15 Mænd paa een Gang druknede, da de med Ladefogden i Spidsen skulde gøre Hoveriarbejde paa den lille Ø Kejlsø. i den ene af Thoreby Sogns Kirkebøger - der foreligger for dette og nærmeste Aar to Eksemplarer for fødte og døde - nævnes de druknedes Navne saaledes, idet de anførte Data betegner Begravelsesdagen Den 29. Juni:

 

Lars Bondes Søn Hans i Flintinge 23 Aar'

 

Samme Dag Gaardmand Peder Hilt, ibd., 55 Aar'

 

Den 30. Juni Peder Kort, ibd., 30 Aar.

 

,Den 30. Juni Knud Suhrs Stedsøn Peder, ibd., 18 Aar'

 

Den 30. Juni Stimon Knudsen, ibd.17 aar

 

Den l. Juli Peder Woldes Søn Hans, ibd., 22 Aar.

 

Den I. Juli Niels Bryggers Stedsøn Niels, iibd.

 

Den l. Juli Jørgen Rytter, irbd.

 

Den l. Juli Peder Madsen i Kok, ibd.

 

,Den 1. Juli Søren Lang, ibd.

 

Den 30. Juni Jens Ladefoged i Thoreby, 72 Aar.

 

I den ene Kirkebog staar til sidst tiliøjet: Disse sidst fremførte - 14 Personer druknede alle paa eengang tilligemed Ladefogden (denne staar anlørt under Thoreby By, hvor han altsaa har boet, de øvrige under Flintinge) den 27. Juni om morgenen Klokken omtrent 3 slet paa det lidet Farvand i,mellem Fuglsangs Scheitemark og Keilsøe. Den ældste Iokale Avis, Loll. Falsters stiftstidende, begynder først 1806 (de første Aargange er yderrigere tabte) og af Samtidens Blade har jeg kun ikund, et Begivenheden omtalt i Odense Adressekontors Efterretninger (nuværende Fyns Stiftstidende) f'or Fredag den 18. Juli 1777, hvor der under Rubrikken: Ulykkelige Hændelser læses: Den 28. Junii om Natten skulde 25 unge Bønderkarle af Byen Fielding (d. e. Flintinge) i Lolland af Fugelsang Gods sætte over paa en liden Øe for, der at slaae Græsset. De vare i 3 Baade, som vare udhulede af Bøgestammer; tvende, som vare i siet stand, blevet sammenbundne og belagde med Bræder; midt i Strømmen sank disse, og Folkene søgte at redde sig ved den tredie, som derved blev omvæltet. Endskiøndt Dybet var næppe 3 Alen, druknede dog 15, og ikkun l0 reddede sig ved at kunde svømme. I den heftige Strid for Livets Redning ere de fleste blevne af de medhavende Leer ilde tilredte.

 

En anden trykt Kilde ,ioreligger i en prædiken, trykt i Aaret 1778, af Stedets ;sognepræst, Magister, senere Dr. theol og Provst Jens Sandøe. Dens Titel er:

 

Prædiken i Anledning af at 15 Mennesker af Herregaarden Fuglsangs Gods i Lolland, hvoriblandt Gaardens Ladefoged, paa eengang druknede den 27. Junii 1777, paa overfarten fra Fuglsang til en i Stranden Iiggende liden Holm, hvor de tilligemed l0 andre, som reddede sig, skulde paa nogle Iiger sætte over for at slaae Græs til Hove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Umiddelbart kan man deraf slutte at Lilleø og Kejlsø var bevokset udelukkende med græs. I dag er dette tilfældet på Lilleø, omend græsset er sparsomt og jorden består mest af opskyllet strandsand, der ikke er særlig frugtbar. Kejlsø har et tyndt muldlag og derfor er denne ø begroet med krat, men ingen træer. Der findes en anden lav ø i nærheden, hvortil der den dag i dag sendes kvæg over til sommergræsning.

 

Personlig hælder jeg derfor mere til teorien om overflådning af kvæg til græsning, det kan sagtens have været tilfældet på sammenbundne pramme. Udhulede bøgestammer tror jeg ikke på, de ville ikke kunne bære 25 personer. Man har vist ikke fundet sådanne rester i den størrelsesorden.

 

Hans Duggen

 

ULYKKESSTEDET :

 

kLIK PÅ DET LILLE KORT-IKON NEDERST TIL VENSTRE, SÅ SER MAN HVOR LAVVANDET DER ER I DAG, KYSTFORHOLDENE TAGET I BETRAGTNING SER DET IKKE UD TIL AT HAVE VÆRET ANDERLEDES I 1777.

genoprettet 2015. Copyright Skejten. Webmaster: Hans Duggen