fredningen

SKEJTEN ...ET STYKKE DANSK URNATUR

FREDNINGSDOKUMENTET

KULTURARVSTYRELSEN

Sagsoplysninger

Type: Fredningssag

Betegnelse: Fredning Fuglsang

Aktuel status:

Aktiv Beliggenhed: Nystedvej 73

Kommune: Guldborgsund

Beskrivelse:

Beskrivelse jf. oplæg til Bygningssynet ved fredningsudvidelse den 17. november 2005: Bygningshistorie og baggrund Fuglsangs historie går tilbage til 1400-tallet, men den eksisterende hovedbygning er opført 1868-69 af J.G. Zinn og placeret på dét voldsted, hvor Fuglsang har ligget siden midten af 1500-tallet. Fuglsang blev i 1947 skænket af de daværende ejere, familien Neergaard, til Det Classenske Fideikommis, der i dag driver et refugium i hovedbygningen. Fuglsangs hovedbygning med tilhørende havebro mod syd samt en havepavillon sydvest for og en herskabsstald nordøst for hovedbygningen blev bygningsfredet i 1983, mens voldstedet, herunder borgbanken og voldgraven samt de to broer blev fredet efter naturbeskyttelsesloven i 1969. Nord for hovedbygningen vil der inden for de nærmeste år blive opført et nyt kunstmuseum som led i første etape af et planlagt ”Kulturcenter Fuglsang”. Byggeriet er færdiggjort i 2007. Kunstmuseet Fuglsang blev indviet 26.januar 2008. Nybyggeriet vil ikke influere på den aktuelle fredningsudvidelse, idet byggefeltet friholder såvel den fredede hovedbygning som murene samt tre bevaringsværdige bygninger i hovedbygningens umiddelbare nærhed; nemlig en forvalterbolig samt en vognport (med Herskabsstalden. Red.anm.) og en lille smedje. Beskrivelse Fuglsangs fredede hovedbygning fremstår som en symmetrisk udformet, halvanden etages længebygning med to tværgående sidefløje. Bygningen er opført i en historicistisk nyrenæssancestil med mure i røde teglsten, kamtakkede gavle og dekorative detaljer i form af murbånd, indfatninger m.v. i lys cement. Indvendigt har hovedbygningen et tidstypisk, eklekticistisk interiør, inspireret af såvel antikken som renæssance og barok. Broen i det aktuelle fredningsforslag er opført nord for hovedbygningens i dennes tværgående symmetriakse og forbinder selve voldstedet eller holmen, hvor hovedbygningen er beliggende, med det omgivende land. Broen, der er i terræn med såvel voldsted som området nord herfor, er udført som en ganske enkel stenkonstruktion, der spænder over den ca. 16 meter brede, vandfyldte grav, hvis indre bredder er befæstet med granitkvadre. Broen er udført i store kampesten med et muret midterstykke med brobue i ubehandlede, gule mursten. Broen har til begge sider et spinkelt rækværk af gråmalet jern samt to ældre gadelygter med kobberhætter. De tre mure med porte er beliggende på ”fastlandet” nord for holmen med hovedbygningen. De to mure som del af den nord-sydgående hovedakse og den tredje placeret vest for disse som afslutning og indramning af parkens nordlige del ud mod den tværgående akse og ankomstvej, kaldet Lindeallé. Med et krumt forløb tager de to førstnævnte mure afsæt i voldstedets nordvestlige og nordøstlige hjørner og skaber dermed en symmetrisk indramning af Fuglsang ydre gårdsplads, hvor man finder en nyere parkeringsplads med en halvcirkulær stensætning midt på pladsen. Samtidig fungerer murene som adskillelse mellem den mere ”offentlige” forplads og den bagvedliggende park. Murene, der er ca. to meter høje, er ind mod pladsen opført i rød blankmur, mens de på bagsiden er i gul blankmur. Murene krones af støbte dækningsplader af cement og gennembrydes af hhv. to og én smal døråbning ind mod parken. Begge murstykker ender mod nord i et portparti, der markerer anlæggets tværgående, øst-vestlige akse: porten mod vest giver adgang til ankomstvejen, Lindeallé, der står i forbindelse med hovedvejen, mens porten mod øst fører ind til staldområdet med den fredede herskabsstald som point de vue for aksen, omgivet af den bevaringsværdige vognport og smedje. Begge portpartier er udført i cement med en kvadret sokkel og derover hhv. to og fire høje plinte med skulpturelle cementvaser og imellem plintene et rækværk af dekorativt smedejern. Begge portes låger er nedtaget. Den tredje mur, der er placeret i området nordvest for hovedbygningen, udgår vinkelret fra den vestlige af de føromtalte mure syd for dens port og afgrænser Fuglsang park mod nord. Denne mur er antageligt lidt yngre end de øvrige mure og fremstår som en ca. 2½ meter høj blankmur i gule teglsten på en lav naturstenssokkel. Muren dekoreres foroven af tre smalle bånd af røde mursten og derimellem et savskifte af gule sten. Øverst er muren kronet og afdækket med skråtstillede, sortglaserede teglsten. I murens vestlige ende er et portparti med to høje sokler af gule blanksten med en dækplade af cement og derpå en dekorativ cementvase. Porten lukkes af tofløjede låger af hvidmalede trælister. Vedligeholdelsestilstand Broen virker umiddelbart velholdt, mens de to centralt placerede mure og portpartier trænger til en gennemgang af murarbejdet. Planbestemmelser Området er omfattet af en lokalplan, der fastlægger rammerne for opførelsen af et nyt kunstmuseum nordøst for Fuglsang hovedbygning. Hverken murene eller broen er beliggende i byggefeltet. Kommuneatlas Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Nykøbing Falster Kommune. Omgivelser Broen og murstykkerne indgår som meget væsentlige elementer i Fuglsangs hovedakser samtidig med at de ”samler” og indrammer forpladsen og indeslutter parken mod nord. Det er således væsentligt, at man fremover sikrer, at disse arkitektoniske delelementer forsat er synlige uden forstyrrende bebyggelse o.l. på anlæggets forplads.

Litteraturhenvisninger Aage Roussel (red.): Danske Slotte og Herregårde, bd. 6, Kbh. 1965

J.P. Trap: Kongeriget Danmark, bd. IV, Kbh 1923

Hjemmeside (privat): www.skejten.dk (Redaktør Hans Duggen)

Omfang: Hovedbygningen (1868-69 af J.G. Zinn), broen med de to gadelygter, havebroen, pavillonen, herskabsstalden samt de tre mure med porte nord for hovedbygningen. F. 1983, udv. 2006.*

Antal bygninger: 3

Antal andre objekter: 0

Komplekstype: Herregård

Bebyggelsestype: Fritliggende ejendom - Herregård

Fredningsstatus: Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.

Fredningsomgivelse: Bro

Sagsbehandling:

Type: Bevaringsdeklaration

Dato: 24/11-1986

Journal: 626-5-12/87

 

Sagsbehandling:Type: Tinglyst fredning

Dato: 29/8-1983

Journal: 621-5-76/82

 

Sagsbehandling:Type: Fredningsudvidelse

Dato: 28/4-2006

Kommentar: Beslutning om fredningsudvidelse

Begrundelse: Begrundelsen for udvidelsen af fredningen på Fuglsang er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at broen med to gadelygter samt de tre mure med porte nord for hovedbygningen (antagelig J.G. Zinn i sidste halvdel af 1800-tallet), beliggende Nystedvej 73, Nykøbing Falster Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en udvidelse af fredningen hermed. Såvel broen som murene med porte, der antageligt er samtidige med hovedbygningen, indgår i den fredningsmæssige helhed som væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske elementer, der på én gang accentuerer anlæggets hovedakse og danner en visuel ”optakt” til hovedbygningen og samtidig adskiller anlæggets forplads og ankomstvej fra den omgivende park. For at opretholde de bærende fredningsværdier lægger Kulturarvsstyrelsen vægt på, at man fremover bevarer broen som en stensat bro med smedejernsrækværk og to gadelygter samt murene i blankmur med portpartier med sokler med vaser samt rækværk i dekorativt jern. For yderligere at styrke fredningsværdierne skal styrelsen anbefale, at man ved lejlighed genopsætter de manglende jernporte.

Journal: 2003-113/369-0001

 

Sagsbehandling:Type: Tinglyst fredning

Dato: 17/8-2007

Kommentar: Fredningsudvidelse tinglystJournal: 2003-113/369-0001

Omfattede bygninger: 3

Kulturarvsstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V;

telefon 33 74 51 00; e-mail post@kulturarv.dk

Fredede Bygninger: postbyg@kulturarv.dk

Bevaringsværdige Bygninger: Henvendelse skal ske til den lokale kommune

Teknisk bistand/password til kommunerne: fbb-support@kulturarv.dk

 

foto: Hans Duggen. 2005

Niels Skovgaard – Maler · Billedhugger · Keramiker · Illustrator

Særudstilling: 25. januar – 28. april 2019

 

Årets første særudstilling sætter fokus på en talentfuld, nysgerrig og alsidig kunstner. Niels Skovgaard (1858-1938), der var yngste søn af landskabsmaleren P.C. Skovgaard.

Med mere end 140 kunstværker og genstande fra offentligt og privat eje fra ind – og udland præsenterer særudstillingen et bredt udsnit af Niels Skovgaards omfangsrige og mangfoldige virke. Udstillingen, der sker i samarbejde med Skovgaard Museet og Vejen Kunstmuseum, ledsages af en stor og flot illustreret antologi om kunstneren på både dansk og engelsk.

Mange billeder fra Skejten, men også Samsø, Lolland, Færøerne, Frankrig m.v. er repræsenteret.

Efter fernisagen er udstillingen åben alle fredage kl. 14-17. Der er gratis adgang.

genoprettet 2015. Copyright Skejten. Webmaster: Hans Duggen